ការបន្លំបោកប្រាស់សាធារណៈជន និងវិនិយោគិន ពីជនខិលខូចតាមរយៈការក្លែងបន្លំផេកហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់ ន.ម.ក

ការបន្លំបោកប្រាស់សាធារណៈជន និងវិនិយោគិន ពីជនខិលខូចតាមរយៈការក្លែងបន្លំផេកហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់ ន.ម.ក ជាអំពើមានចេតនាទុច្ចរិតចំពោះវិស័យមូលបត្រទាំងមូល។ យើងទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមចែករំលែកសារពីនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា ដើម្បីជៀសវាងពីអំពីទុច្ចរិតណាមួយពីជនខិលខូច។ Scammers who have faked Securities and Exchange Regulator of Cambodia (SERC) Facebook page is an act of fraud to public and investors. We shall share the notification from SERC to remind public and investors to be more cautious from those scammers. Source:www.serc.gov.kh/khmer/m80.php?pn=8&no=14    

Cambodia Securities Plc. has collaborated with Grand Cathay Investment Trust (Cambodia) Plc. to launch Cambodia’s first venture capital fund.

Cambodia Securities Plc. and Grand Cathay Investment Trust (Cambodia) Plc. have extensive experience in both local and international investment instruments. Their business philosophy is based on national interests and growth, followed by the interests of enterprises. As a result, they collaborate to introduce various investment opportunities with venture capital as their primary focus. Cambodia’s overall…

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING SIGNING CEREMONY BETWEEN CAMBODIA SECURITIES PLC. AND CEO MASTER CLUB PLC.

On Monday, April 11, 2022.  Cambodia Securities Plc. and CEO Master Club Investment Plc. signed a Memorandum of Understanding for the main purpose of promoting cooperation between the two companies to raise awareness of investment and fundraising options for members and business partners of both companies.   Cambodia Securities Plc. is a fully-licensed securities firm…

Cambodia Securities Plc recently supported the ‘Cambodian Journalist Inspiration Awards for 1970s-2010s’ alongside TNAOT

The Ministry of Information will organise the first-ever Cambodian Journalist Inspiration Awards for 1970s to 2010s to promote the media sector in Cambodia. Fourteen winning journalists have been identified, and the handover ceremony of the awards will take place on Mar. 24 under the presidency of Information Minister H.E. Khieu Kanharith. Seven-member committee was tasked…

Cambodia Securities Plc was hosting a special talk event on the topic of “IPO and Listing On Cambodia’s Stock Market” with our special speakers Mr. Teng Cheng Yueh, Executive Director of Cambodia Securities Plc and Mr. Pan Chun Yun, General Manager of Cambodia Securities Plc

Cambodia Securities Plc was hosting a special talk event on the topic of “IPO and Listing On Cambodia’s Stock Market” with our special speakers Mr. Teng Cheng Yueh, Executive Director of Cambodia Securities Plc and Mr. Pan Chun Yun, General Manager of Cambodia Securities Plc. The Royal Government Delegate in Charge as Chief Executive Officer…

Cambodia Securities Plc and Global Titan Stone Real Estate Development Co., Ltd donate mask and alcohol to the Securities and Exchange Commission of Cambodia to contribute against Covid-19

(Phnom Penh) In view of the impact of the new crown pneumonia in recent years, which has caused chaos in life, threats to life, and damage to economic development, Cambodia is also difficult to stay out of it. Thanks to the wise leadership of Cambodian Prime Minister Hun Sen and the people’s compliance with the…

SERC prods CGCC, CGIF to team up, lift bond market

SERC director-general Sou Socheat. Capture by: Heng Chivoan The Securities and Exchange Regulator of Cambodia (SERC) has asked Credit Guarantee Corporation of Cambodia Plc (CGCC) and trust fund Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) to work together to enhance the credit guarantee mechanism and develop the domestic bond market. SERC director-general Sou Socheat told The…

Sharing Love- Love Charity Organization

On August 28, 2021, Love Charity Organization brought some fund to support two orphanages, sponsor are including Cambodia Securities Plc., Location 1:National borey for infants and children Located at: Duong Ngiep II Street, Sangkat Stung Meanchey 3, Khan Meanchey, Phnom Penh Location 2: Nuon Ak Prey Chum Orphanage Located in Prey Chrum Village, Yuth Samaki…