ក្រុមហ៊ុននេះគឺជាក្រុមហ៊ុនមូលបត្រដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណពេញសិទ្ធិ និងជាក្រុមហ៊ុនមូលបត្រទីមួយនៅកម្ពុជា ដែលមានធនាគារវិនិយោគជាអង្គភាពអាជីវកម្មសំខាន់របស់ខ្លួនហើយផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មជំនាញវិជ្ជាជីវៈដូចខាងក្រោម។