អាសយដ្ឋាន

#៣៤២, ជាន់ទី១៧, ផ្លូវមុន្នីវង្ស កែងផ្លូវ ២៨៨, សង្កាត់បឹងកេងកងទី ១, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ

ទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ

+855(0)-23-997-888

អុីមែល

services@cambodiasecurities.com

ម៉ោងធ្វើការ

ថ្ងៃចន្ទ…………………..... 8 am – 5:30 pm

ថ្ងៃអង្គារ ………………….. 8 am – 5:30 pm

ថ្ងៃពុធ ……………............ 8 am – 5:30 pm

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ .…………….. 8 am – 5:30 pm

ថ្ងៃសុក្រ ………………....... 8 am – 5:30 pm

ថ្ងៃសៅរ៍ ………………….... ឈប់សំរាក

ថ្ងៃអាទិត្យ …………........... ឈប់សំរាក

សំណុំបែបបទទំនាក់ទំនង

ត្រៀមខ្លួនដើម្បីចាប់ផ្តើម?